Ahad, 6 Julai 2014


KERJA KURSUS
ESEI ILMIAH
BAHASA MELAYU 910/5
Format Penulisan
     (a)  Panjang esei ilmiah hendaklah antara 2000 hingga 2500 patah perkataan, tidak   
                 termasuk   lampiran dan bibliografi.
  (b)     Jika menggunakan komputer, calon dikehendaki mematuhi format seperti yang berikut:
                (i) Saiz huruf: 12
               (ii) Jenis font: Times New Romen
              (iii) Langkau: Dua
              (iv)Margin:
                                 Kiri- 1.5”  .l      Atas- 1”
                               Kanan- 1”  l  Bawah- 1” 
  (c) Calon juga boleh menghasilkan esei dengan tulisan tangan.
StrukturPenulisan
1
Tajuk Kajian
8
Batasan Kajian
2
Senarai Kandungan
9
Kaedah Kajian
3
Penghargaan
10
Dapatan Kajian
4
Pengenalan
11
Rumusan Kajian
5
Objektif Kajian
12
Penutup
6
Kepentingan Kajian
13
Bibliografi/Nota akhir
7
Skop Kajian
14
Lampiran
Penskoran
(a) Skema Pemarkahann Penulisan Esei Ilmiah Berkumpulan

            Perkara                                                                                                                Markah
  
1
Tajuk Kajian
2
2
Senarai Kandungan
2
3
Penghargaan
1
4
Pengenalan
2
5
Objektif Kajian
4
6
Kepentingan Kajian
2
7
Skop Kajian
2
8
Batasan Kajian
2
9
Kaedah Kajian
2
10
Dapatan Kajian
20
11
Rumusan Kajian
2
12
Penutup
2
13
Lampiran
1
14
Bibliografi/Nota akhir
1
15
Bahasa
5
Markah penuh
50
Wajaran
50%

Penskoran

(b) Skema Pemarkahann Pembentangan Esei Ilmiah
1
Kerelevanan
10
2
Kelancaran
15
3
Keterampilan
10
4
Kebahasaan
10
5
Penggunaan Alat/Bahan Bantu
5
Markah penuh
50
Wajaran
50%